Artikel 1


Tussen de leden wordt bij huidige statuten een vereniging opgericht beheerst door de wet van 1 juli 1901 en het decreet van 16 augustus 1901, met als benaming: Culinaire Academie van Frankrijk.


Artikel 1a


De Culinaire Academie van Frankrijk bevestigt haar academische geloofwaardigheid door haar archieven, de referentie dat zij over belangrijke werken beschikt, zoals neergelegde opmerkingen, de berichten, notities, de teksten van de Meester door de tijd heen, geïllustreerd door hun werk en onderzoek. Zij rekruteert in de hoogste rangen van professionelen met betrekking tot de kookkunst, de patisserie, de konfijtsector, de chocolaterie en de ijsbereiding.


Artikel 2


Zij heeft tot doel : a) De perfectionering van de Culinaire Franse Kunst. b) De waardebepaling van de geleverde uitvoeringen en werken door haar leden en door Eminente Persoonlijkheden in culinaire middens. c) Het vergemakkelijken van initiatieven bestemd om het prestige te bewaren en het beter doen kennen van het honderdjarig bestaan van de onberispelijke kwaliteit en de waarde van de Franse kookkunst. d) Het verdedigen van de authenticiteit van de culinaire benamingen en deze beschermen, en elke benadeling aangeven die de integriteit van de kookkunst in het gedrang zou brengen. Moderniseren door het aanpassen van sommige recepten, erkennen en homologeren van nieuwe recepten die een ernstige bijdrage leveren aan de Franse kookkunst en haar aanpassing. De beoefening van de werken verstaat zich in de kwaliteit van de intellectuele vrijheid, het vocabularium en de taal van de conventie onlosmakelijk verbonden met de kookkunst. e) Het nastreven en verzekeren op een permanente wijze van het vervolledigen van het kookboek, en er nieuwe gehomologeerde recepten in te schrijven gerelateerd aan de werken van de Culinaire Franse Academie. f) Het vestigen van relaties met Franse of buitenlandse groeperingen die een culinaire of gastronomische roeping hebben, en organiseren, deelnemen of ondersteunen van alle ernstige en authentieke evenementen met een gastronomisch of culinair karakter.


Artikel 3


De sociale zetel is gevestigd te Parijs 75010, 32 rue de Paradis. Deze kan overgeplaatst worden bij eenvoudige beslissing door de beheersraad: de bekrachtiging van de Algemene Vergadering zal noodzakelijk zijn.


Artikel 4 : Samenstelling


De Culinaire Academie van Frankrijk is samengesteld uit :
- een Erecomité
- Ereleden
- Vast benoemde leden
- Toehorende leden
- Corresponderende toehorende leden
- Verbonden leden
- Deelnemende leden
- Honoraire leden
A) Erecomité : Deze wordt samengesteld door professionele personaliteiten van wie de actie, de geschriften, de initiatieven en de activiteiten hebben bijgedragen aan de groei van de morele waarde en de vertegenwoordiging van de Franse culinaire kookkunst.
B) Vast benoemde leden : Zij hebben de Franse nationaliteit, hun aantal is beperkt tot 40, waarvan 10 behoren tot het beroep van patisserie. Ze worden toegelaten in de mate dat er vacante posities zijn en aangeduid bij geheime stemming door de relatieve meerderheid van de Vergadering van Vast benoemde en Ereleden. De kandidaten worden voorafgaandelijk voorgedragen aan de Commissie voor advies.
C) Ereleden : Deze titel verleent hen een erevertegenwoordiging in de Culinaire Academie van Frankrijk. Zij zijn van de Franse nationaliteit. Zij genieten dezelfde bevoegdheden en raadplegende en verkiezende rechten als de Vast benoemde leden. Zij worden aangeduid door het Bureau gekozen onder de Vast benoemde leden. Hun aantal is beperkt tot 40.
D) Toehorende leden : Zij hebben de Franse nationaliteit en moeten de volle 28 jaar hebben. Zij worden gerekruteerd onder professionelen van de kookkunst, de patisserie, de ijsberijders en de chocolaterie. Zij moeten hun kwalificaties en vorige professionele bezigheden bewijzen aan de hand van attesten. Elke kandidaat moet voorgedragen worden door twee leden, ereleden of vast benoemde leden van de Culinaire Academie van Frankrijk of door een vast benoemd of erelid en een toehorend lid met vijf jaar aanwezigheid in de Culinaire Academie van Frankrijk. De patroons moeten schriftelijk de morele en professionele waarde van hun kandidaat attesteren. Zij worden benoemd door de Toewijzingscommissie na studie van hun dossiers indien nodig.
E) Corresponderende toehorende leden : Zij hebben dezelfde kwalificaties dan de toehorende leden, maar zijn van vreemde nationaliteit, hun beroep uitoefenend in Frankrijk of in het buitenland.
F) Verbonden leden : Zij dragen actief bij aan de ontwikkeling van de Kookkunst door de aanbeveling en promotie van producten en materiaal, zoals producenten of fabrikanten. Zij worden aangeduid door de Toewijzingscommissie.
G) Deelnemende leden : Het deelnemend lid betaalt jaarlijks een lidgeld vastgesteld door het Bureau op voorstelling van een dossier en mag ten persoonlijke titel de titel “Lid van de Culinaire Academie van Frankrijk” dragen.
Zij worden aangeduid door het Bureau.
H) Honoraire leden : Het honorair statuut wordt op vraag van een lid van de Culinaire Academie van Frankrijk door het Bureau toegekend. Men moet de volle leeftijd van 80 jaar hebben. Het honorair lid draagt eveneens de titel :
- Honorair Erelid
- Honorair Vast benoemd lid
- Honorair Toehorend lid
- Honorair Corresponderend Toehorend lid
- Honorair Verbonden Lid
Hij is uitgesloten van het lidgeld en ontvangt gratis de communicaties en oproepingen van de Academie.
Het Erelid of het Vastbenoemd lid die het honorair statuut ontvangt, verliest het stemrecht wegens de niet-betaling van het lidgeld, maar blijft opgeroepen voor de Vergaderingen.


Artikel 5: Administratie en Inhuldiging


a) De Culinaire Academie van Frankrijk wordt beheerd door een Bureau van 15 leden bestaande uit :
- een Voorzitter
- vier Vice-Voorzitters (waarvan een Patissier)
- een Secretaris-Generaal
- een toegevoegd Secretaris-Generaal;
- een algemene Schatkistbewaarder;
- een algemene toegevoegde Schatkistbewaarder;
- een Archivaris-Bibliothecair;
- vijf gekozen leden.
b) Het Bureau wordt elke vier jaar volledig vernieuwd.
c) Verkiezingsprocedure :
- de 15 leden van het Bureau worden gekozen bij geheime stemming gericht aan een deurwaarder van de Ereleden en Vast benoemde leden op de dag van hun intrede
- alleen de Vast benoemde leden en de ereleden mogen kandidaat zijn voor het Bureau: de Secretaris-Generaal roept de kandidatuur op tijdens een periode van 30 dagen tussen de datum van verzending (poststempel) en de uiterste datum van antwoord,
- de kandidaturen moeten gericht zijn aan de Voorzitter van de Culinaire Academie van Frankrijk per aangetekende post, - enkel kandidaten die lid zijn op de dag van intrede, - binnen de 15 volgende dagen moeten de stembiljetten gericht worden aan de stemmende leden en 30 dagen tussen de datum van verzending en antwoord moet gerespecteerd worden, - de stemming moet plaatsvinden in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering, - de 15 kandidaten die het meeste stemmen hebben worden verkozen. Ingeval van gelijkheid van stemmen wordt de jongste verkozen. d)De gekozen leden van het bureau verenigen zich na oproeping door de uitredende Voorzitter of de Secretaris-Generaal met als doel de registratie van de kandidaturen voor het voorzitterschap. De uittredende Voorzitter of de Secretaris-Generaal verzendt de stembiljetten, tot stemming van de Voorzitter, aan de Ereleden van Vast benoemde leden exclusief. Er wordt een periode van 15 dagen in acht genomen tussen de datum van de verzending en de ultieme datum van antwoord. De stemming wordt uitgevoerd tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering. Ingeval van gelijkheid van stemmen, wordt de jongste verkozen.
Deze verkiezing moet binnen de 45 dagen na de verkiezing van de leden van het Bureau plaatsvinden.
De Voorzitter wordt gekozen voor een periode van vier jaar en kan opnieuw verkozen worden.
Een Voorzitter die meerdere mandaten heeft uitgeoefend kan niet meer verkozen worden als lid van het Bureau.
Een Voorzitter kan verkozen worden tot Erevoorzitter door gunstige meerderheidsstemming van de aanwezigen van een Vergadering van Ereleden en Vast benoemde leden.
e) de verkozen Voorzitter roept de verkozenen op voor het Bureau en zet de verkiezing verder, voor de gekozen leden van het Bureau uitsluitend, voor elke samenstellende zetel van het Bureau. Zijn stem is doorslaggevend ingeval van gelijkheid van stemmen.
Als er een positie openstaat tijdens de looptijd van het mandaat, om welke reden dan ook, zal er overgegaan worden tot vervanging voor de resterende tijd van het mandaat en vierjaarlijkse vervanging van het Bureau. Deze vervanging moet het voorwerp uitmaken van een geheime stemming volgens de voormelde plichtplegingen.
Als het aantal leden van het Bureau daalt onder de 10, wordt er overgegaan tot een nieuwe verkiezing voor de resterende duur van het lopende mandaat.
f) De Ereleden en Vast benoemde leden mogen niet deelnemen aan de stemming op de datum van hun intrede.


Artikel 6 – Administratieve en reglementaire functies


Artikel a) De Voorzitter, gevolgd door de Vicevoorzitters mogen elkaar vervangen voor hun verschillende functies, zodat de regelmatigheid van de werking van de Academie gegarandeerd wordt, overeenkomstig de statuten. 
Hij zit de vergaderingen van het Bureau voor, de commissies, de openbare zittingen en de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Academie. Hij tekent alle akten of beraadslagingen, hij vertegenwoordigt de Academie in rechte en in alle handelingen van het dagelijks leven.
Artikel b) De Secretaris-Generaal, geholpen of vervangen door de Toegevoegd Secretaris, verzekert de redactie van de processen-verbaal, de verzending van de oproepingen door de Voorzitter van het Bureau, beantwoordt de correspondentie in overeenstemming met de aanwijzingen van de Voorzitter, het Bureau of de Vergaderingen en houdt het register van de leden van de Academie bij; overhandigt aan de Archivaris-Bibliothecaris de briefwisseling waarop hij geantwoord heeft, met een kopie van het antwoord.
Er wordt op zorg van de Secretaris-Generaal gezorgd van een permanente actualisering van de opmerkingen van elk van de leden van de Culinaire Academie. Elk lid van de Culinaire Academie wordt uitgenodigd, in het belang van allen, om elk jaar aan het Secretariaat van de Academie verslag uit te brengen over de aangebrachte wijzigingen aan het jaarboek.
Artikel c) De Schatkistbewaarder, gevolgd of vervangen door de Toegevoegd Schatkistbewaarder, verzekert het toezicht van de inkomsten en de betalingen en de volgende boekhoudkundige stukken :
a) Het ledenregister wordt dagelijks bijgehouden, net zoals de inschrijvingen, door de Secretaris-Generaal, waarin de Schatkistbewaarder de betaling van de lidmaatschapsgelden optekent.
b) Een dagboek, met ontvangsten en uitgaven in chronologische volgorde met, gestaafd met, voor de lidgelden, een boek van facturen van de lidgelden; voor de ontvangsten de afschriften, facturen, getekende nota’s door de Voorzitter of de Schatkistbewaarder.
c) De geldfondsen worden gedeponeerd bij spaarkassen, op bankrekeningen, postchequerekeningen of anderen. Hij is verantwoordelijk voor de titels en de fondsen van de Academie. De Schatkistbewaarder brengt driemaandelijks verslag uit aan het Bureau over zijn verrichtingen, de ontvangsten en de uitgaven van de voorbije maanden en de algemene situatie van actief of passief.
Artikel d) De Archivaris-Bibliothecaris klasseert alle documenten met een technisch karakter, registreert de beslissing genomen door de Academie, actualiseert de encyclopedie van de Kookkunst en de Patisserie en vervolledigt de bibliotheek en de archieven van de Culinaire Academie van Frankrijk.
De door de Culinaire Academie gehomologeerde recepten worden ter kennis gebracht van de leden door een intern bulletin van activiteiten en lopende overzicht van haar werkzaamheden.


Artikel 7: Werking


Voor haar goede werking wordt het Bureau bijgestaan door 4 Commissies :
- Toelatingscommissie
- Commissie van Prijzen en Wedstrijden
- Statutaire Commissie
- Commissie van de Rekeningen
en de Buitenlandse Delegaties en Afdelingen.
TOELATINGSCOMMISSIE
De Toelatingscommissie wordt samengesteld door het Bureau en 10 Ereleden en Vast benoemde leden. Ze wordt gekozen voor een periode van vier jaar door de Algemene Vergadering van Vast benoemde en ereleden. Zij benoemt de Toehorende Leden.
COMMISSIE VAN PRIJZEN EN WEDSTRIJDEN
De Commissie van Prijzen en Wedstrijden wordt samengesteld door het Bureau en minstens 10 leden van de Academie. Zij wordt verkozen voor een periode van vier jaar tijdens een Vergadering bij relatieve meerderheid. Zij is belast met de organisatie van Prijzen en Wedstrijden en culinaire evenementen van de Culinaire Academie van Frankrijk.
STATUTAIRE COMMISSIE
a) De Statutaire Commissie wordt samengesteld door de leden van het Bureau, waaronder 3 verkozen Ereleden, 3 Vast benoemde leden en 3 toehorende leden (1 door de Ereleden, 1 door de Vast benoemde leden, door het Bureau) en de oude Voorzitters zijn rechthebbende leden.
b) De leden worden gekozen of benoemd voor 4 jaar tijdens een Algemene Vergadering. Deze Commissie heeft tot doel om wijzingen aan de statuten voor te stellen, de uitvoering ervan te controleren, alsook de verbintenissen genomen of ontvangen door de Culinaire Academie van Frankrijk (ex. de Challenge Marius Dutrey).
Zij stelt elk jaar een rapport voor aan de Algemene Vergadering. Zij brengt haar mening uit over de gedane voorstellen tot statutenwijziging. De voorstellen voorgesteld door het Bureau worden gestemd door de Algemene Vergadering en aangenomen bij absolute meerderheid van aanwezige stemmen.
COMMISSIE VAN DE REKENINGEN
De Commissie van de Rekeningen wordt gekozen door de Algemene Vergadering en samengesteld uit vier commissieleden onder de Vast benoemde en Ereleden. Zij worden gekozen voor vier jaar. Zij moeten minstens eenmaal per jaar de boekhouding presenteren aan het Bureau en aan de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering een financieel rapport uitbrengen.
ZITTINGEN VAN HET BUREAU, BERAADSLAGINGEN EN VERGADERINGEN VAN DE ACADEMIE
a) Het Bureau zetelt elke keer als het door de Voorzitter wordt samengeroepen of op vraag van de meerderheid van de leden, in principe een keer per trimester. De Secretaris-Generaal stelt aan het Bureau en de Vergadering van de Academie de dagorde voor, hij verzamelt de nodige documentatie in verband met de zittingen en Vergaderingen om uitsluiten te beraadslagen over de voorgeschreven punten van de agenda.
b) De Vast benoemde leden en Ereleden worden opgeroepen in de Algemene Vergadering. Zij beraadslagen over de voorgeschreven punten volgens de volgorde van de agenda die altijd prioriteit hebben boven de andere. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Zij kunnen, onder dezelfde voorwaarden de inschrijving vragen van andere technische onderwerpen op de volgende Vergadering. Binnen haar doel kan de Culinaire Academie van Frankrijk een Vast benoemd lid of erelid afvaardigen om haar te vertegenwoordigen bij een regionale afdeling.
c) De Culinaire Academie van Frankrijk kan haar werkzaamheden en voornaamste activiteiten etaleren in tijdschriften die over de Kookkunst handelen. Anderzijds, publiceert de Academie een speciaal bulletin bestemd voor haar leden.
d) Voor haar administratie en ter uitvoering van haar statuten, kan de Culinaire Academie van Frankrijk een reglement van inwendige orde aannemen. Alle artikelen ervan moeten worden aangenomen door de Algemene Vergadering van Ereleden en Vast benoemde leden bij absolute meerderheid.


Artikel 8: Ontslag – Doorhaling


a) Ingeval van vrijwillig ontslag of als gevolg van een aangekondigde doorhaling omwille van niet betaling van de lidgelden of door gevolg van uitsluiting uitgesproken door een uitgevoerd onderzoek van de Disciplinecommissie samengesteld door de leden van het Bureau, engageert elk lid van de Culinaire Academie ertoe zijn diploma uit het publieke zicht te onttrekken en het te bezorgen aan het Secretariaat van de Culinaire Academie van Frankrijk, alsook de badge.
b) Het frauduleus gebruik van het diploma en de badge van de Culinaire Academie van Frankrijk kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
c) Kunnen worden ontslagen :
Alle leden, zonder uitsluiting, die meer dan een jaar vertraging hebben opgelopen in de betaling van hun lidgelden, worden aangemaand per aangetekende brief om zich in regel te stellen. Als in de drie maanden daaropvolgend geen betaling wordt uitgevoerd, volgt de schrapping zonder verder bericht.
d) Het Bureau van de Culinaire Academie kan, na bekomen akkoord van de meerderheid van de aanwezige leden tijdens een Vergadering, de delegaties of afdelingen buiten Frankrijk oprichten of opschorten.


Artikel 9: Verplichtingen


Het dragen van de badge is verplicht in alle officiële evenementen georganiseerd door de Academie Culinaire de France; De leden van de Culinaire Academie van Frankrijk moeten bijdragen in de jaarlijkse vergoeding. Op het ogenblik van hun toelating tot de Culinaire Academie dient een inschrijvingsgeld, een contributie en de betaling van de badge betaald te worden. Deze financiële bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van de leden en emeritus leden op voorstel van het Bureau.


Artikel 10: Financiële bronnen


De opbrengsten worden verzekerd door de individuele lidmaatschapsbijdragen van elke categorie van leden van de Culinaire Academie van Frankrijk.


Artikel 11: Ontbinding


De ontbinding van de Academie kan alleen uitgesproken worden door de vast benoemde en ereleden van de Vergadering en bij meerderheid van de aanwezige stemmen of bij volmacht. Ingeval van ontbinding na volledige aanzuivering van alle rekeningen, wordt het beschikbaar saldo overgemaakt aan een professioneel filantropisch werk.